Bản tin ngày

Cho phép người dùng tự tạo cho mình những báo cáo hàng ngày thông qua chức năng “Bản tin ngày” của Tin thị trường. Ngoài ra còn có thể chọn tin tức từ thư mục, nguồn và thời gian, lưu thành Báo cáo của Quý vị và sau đó xuất ra file Word cho các mục đích sử dụng khác nhau.

  • Chọn các danh mục từ Tin tức thị trường hoặc Tin tức doanh nghiệp

  • Chọn Mã / Ngành / Nhóm Cổ phiếu:

  • Chọn ngày

  • Chọn Xuất để lưu báo cáo Word

  • Chọn Lưu nếu người dùng muốn lưu mẫu báo cáo được thiết kế của Quí vị, mỗi ngày người dùng chỉ cần chọn Báo cáo hàng ngày của Quí vị để tải tất cả các bản cập nhật

Last updated