Thống kê giao dịch

 1. Cung cấp dữ liệu thống kê giao dịch của các Trái phiếu theo Giá bẩn và Giá sạch.

Dễ dàng theo dõi được thống kê giao dịch của các Trái Phiếu theo các khoản thời gian:

 • Thời gian Hàng ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng, Hàng Quý và Hàng Năm

 • Định nghĩa các trường dữ liệu chỉ tiêu trong bảng thống kê

  • Mở cửa: Giá/ytm tại thời điểm mở cửa

  • Cao nhất: Giá/ytm cao nhất

  • Thấp nhất: Giá/ytm thấp nhất

  • Đóng cửa: Giá/ytm tại thời điểm đóng cửa

  • KL khớp: Khối lượng thực hiện qua phương thức khớp lệnh (Chỉ áp dụng với trái phiếu niêm yết)

  • Giá trị khớp: Giá trị thực hiện qua phương thức khớp lệnh (Chỉ áp dụng với trái phiếu niêm yết)

  • KL Thỏa thuận: Khối lượng thực hiện qua phương thức

  • Giá trị thỏa thuận: Giá trị thực hiện qua phương thức thỏa thuận

  • Tổng KL: Tổng Khối lượng của 2 phương thức khớp lệnh và thỏa thuận

  • Tổng GT: Tổng Giá trị của 2 phương thức khớp lệnh và thỏa thuận

 1. Thanh khoản của thị trường: Thống kê giá trị giao dịch (Khớp lệnh, thỏa thuận) của các Trái phiếu trên thị trường theo các khoảng thời gian khác nhau (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm)

 1. Top các tổ chức phát hành theo giá trị giao dịch: Thống kê top 5 doanh tổ chức phát hành TPDN theo giá trị.

Last updated