F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Định giá

Chức năng Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E và P/B. Có thể định giá và so sánh nhiều mã chứng khoán với nhau trên cùng 1 màn.
Last modified 11mo ago