Định giá

Chức năng Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E và P/B. Có thể định giá và so sánh nhiều mã chứng khoán với nhau trên cùng 1 màn.

Last updated