FDI

Cung cấp dữ liệu FDI chia theo các nhóm đối tượng như: FDI theo đối tác, FDI theo ngành, FDI theo tỉnh thành.

Cung cấp dữ liệu về Vốn đăng ký và số dự án FDI theo từng đối tác

Last updated