F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K
Comment on page

FDI

Cung cấp dữ liệu FDI chia theo các nhóm đối tượng như: FDI theo đối tác, FDI theo ngành, FDI theo tỉnh thành.
FDI theo đối tác
FDI theo ngành
FDI theo tỉnh thành
Cung cấp dữ liệu về Vốn đăng ký và số dự án FDI theo từng đối tác
Cung cấp dữ liệu về Vốn đăng ký và số dự án FDI theo từng Ngành: Khai khoáng, Nông nghiệp, Lâm Nghiệp và Thủy sản ....
Cung cấp dữ liệu về Vốn đăng ký và số dự án FDI theo từng tỉnh thành.
Last modified 7mo ago