Cổ tức

Dữ liệu cổ tức của doanh nghiệp

Tổng hợp lịch sử trả cổ tức của doanh nghiệp, cung cấp các chỉ tiêu về Lợi suất cổ tức, Thu nhập trên mỗi cổ tức,...

Cả hai phần Cổ tức tiền mặt và Cổ tức cổ phiếu đều bao gồm 3 phần chính là: Tỷ lệ thu nhập giá- Tỷ suất cổ tức, Thu nhập so với cổ tức và Lịch sử cổ tức.

Last updated