Ngành chuyên sâu

Dữ liệu giao dịch theo ngành

Tổng hợp các chỉ số chứng khoán của tất cả các ngành chia theo tiêu chuẩn ICB. Với mỗi ngành sẽ hiển thị Tổng giá trị vàTop giá trị của các doanh nghiệp trong ngành đó.

Bảng thống kê ngành:

  • Chỉ số

  • Thay đổi

  • % thay đổi

  • Tổng GTGD

  • Tổng KLGD

  • Tổng GTNN ròng

  • Tổng KLNN ròng

Tổng giá trị theo ngành:

  • Bảng giá trị và % giá trị theo mỗi ngành

Top giá trị:

  • Liệt kê top CP theo ngành

Last updated