Tính toán nhanh trên đồ thị

Tính năng Số liệu thống kê cho phép tính nhanh các chỉ số thông dụng như Trung Bình, STD, Trung vị, Cao nhất, thấp nhất. Sau khi lựa chọn, các chỉ số trên sẽ được vẽ thành đường line tương ứng, người dùng có thể cấu hình định dạng cho các đường line trên.

Last updated