F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Dữ liệu doanh nghiệp

Cung cấp dữ liệu doanh nghiệp
Tính năng Tìm kiếm dữ liệu doanh nghiệp cho phép người dùng thiết kế dữ liệu mẫu và xuất dữ liệu ra thành tập tin excel. Bao gồm gần 2000 các chỉ tiêu cơ bản. Người dùng cũng có thể sử dụng dữ liệu mẫu được thiết kế sẵn bởi FiinPro-X (Mục Biểu mẫu)

Các bước thực hiện:

1. Mở chức năng Tìm kiếm dữ liệu , chọn Dữ liệu Doanh nghiệp
2. Chọn các mã cổ phiếu từ Cổ phiếu hoặc Nhóm cổ phiếu (Ngành, Sàn, Danh mục)
3. Chọn các chỉ số để Tải dữ liệu hoặc có thể chọn một trong các mẫu dữ liệu sẵn có của FiinPro-X trong mục Biểu mẫu của FiinPro-X hoặc biểu mẫu đã tạo ở mục Cá nhân
4. Chọn nút “Tải dữ liệu”=> Dữ liệu sẽ hiển thị
Mỗi nhóm chỉ số sẽ có bộ cài đặt điều kiện hiển thị riêng, và sẽ được quy định dải màu tương ứng. Các cột dữ liệu cùng màu được coi là 1 nhóm chỉ số có cùng bộ cài đặt. Ngược lại, nếu 1 nhóm chỉ số có dải màu khác nhau có 2 bộ cài đặt riêng.
Hình 1.
Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt của từng chỉ số hoặc nhóm chỉ số bằng cách nhấp chuột vào dấu 3 chấm dọc bên phải mỗi cột chỉ số. Các lựa chọn bao gồm: Cài đặt, Xóa cột, Xóa nhóm cột.
Hình 2.
Lưu ý:
- Trong lựa chọn ‘Cài đặt’, người dùng có thể cài đặt điều kiện cho riêng chỉ số hoặc nhóm chỉ số thông qua ô tick chọn "Đồng bộ cấu hình các chỉ số đã chọn.":
+ Nếu tick chọn: Các chỉ số trong mục "Các mục đã chọn" sẽ có cùng bộ cài đặt (Hình 3)
+ Nếu bỏ tick: Thay đổi cấu hình riêng cho chỉ số (đã được chọn trước đó)
Hình 3. Đồng bộ cấu hình
Hình 4. Cấu hình riêng biệt cho 1 chỉ số
- Người dùng còn có thể sắp xếp vị trí các cột chỉ số bằng 2 cách
Cách 1: Nhấp chuột vào ‘Sắp xếp cột’ phía trên bảng dữ liệu, FiinPro-X phản hồi Bảng Sắp xếp chỉ số. Bảng cho phép người dùng di chuyển vị trí các chỉ số, hoặc đúp chuột vào số thứ tự để sửa số thứ tự của chỉ số mong muốn thay đổi. Sau đó chọn ‘Áp dụng’
Hình 5. Sắp xếp cột
Cách 2: Di chuột vào tiêu đề cột, giữ chuột và di chuyển cột đến vị trí mong muốn. Sau đó thả chuột.
Hình 6. Kéo thả sắp xếp cột
Ngoài ra, người dùng cũng có thể khám phá nhiều bảng dữ liệu khác nhau bằng cách bấm vào nút “+” phía trên bảng dữ liệu để mở một môi trường làm việc mới.
- Xuất Excel
Người dùng có thể xuất các dữ liệu đang xem ra tài liệu Excel.
- Lưu mẫu
Để lưu các dữ liệu của người dùng đã tải vào thư mục Cá nhân, chọn “Lưu ” sau đó điền tên của thư mục và chọn “Lưu”
Last modified 11mo ago