Cụm Ngành

Cụm thông tin ngành sẽ cung cấp những chỉ số của ngành, bên cạnh đó với những mô hình kinh doanh chuyên biệt như Bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán sẽ đều có những thông tin riêng phản ánh đặc thù của Ngành đó với những chỉ số tiêu biểu như NIM, CASA của ngành ngân hàng hay hoạt động môi giới, tự doanh của ngành chứng khoán.

Cụm tính năngTính năngMô tả

Thống kê ngành

Tổng quan thông tin tài chính các ngành

Chỉ số tài chính của các ngành

Ngành chi tiết

Tổng quan thông tin tài chính của ngành

Tin tức và báo cáo phân tích ngành

Tổng hợp sự kiện doanh nghiệp

Phân tích ngành thông qua các chỉ số tài chính

Biểu đồ thống kê mối quan hệ giữa hai biến số định lượng (numeric variables) trên một hệ trục tọa độ

Xếp hạng các công ty trong ngành

Chỉ số tài chính các công ty trong ngành

So sánh định giá các ngành và công ty trong ngành

Ngành chuyên sâu

Tổng hợp dữ liệu ngành Thủy sản

Tổng hợp dữ liệu ngành Thép

Last updated