Các loại đồ thị hỗ trợ

Đồ thị dạng Line

Đồ thị dạng Cột

Đồ thị dạng Cột chồng

Đồ thị dạng Vùng

Đồ thị dạng Kết hợp

Đồ thị dạng Chủ thể (Doanh nghiệp, Ngành...) ở trục Hoành

Last updated