Header

Header: là thanh xuất hiện ở trên cùng màn hình hệ thống.

Bao gồm:

  • Ô Advanced Search:

  • Dải chạy dữ liệu chỉ số Realtime: Hiển thị dữ liệu giao dịch của 1 số chỉ số chứng khoán

  • Shortcut cài đặt : Ngôn ngữ, cỡ chữ, thông tin tài khoản và đăng xuất.

Các cài đặt này nằm ở góc bên phải của thanh Header. Đối với Action Đăng xuất khỏi hệ thống, người dùng thực hiện các bước sau:

2. Chọn Đăng xuất, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận đăng xuất

3. Chọn Đăng xuất để thoát khỏi hệ thống. Nếu không, chọn Huỷ bỏ.

Last updated