F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Tổng quan

Tổng quan thông tin tài chính các ngành
Chức năng này cho phép người dùng phân tích các Ngành theo chuẩn ICB dựa trên các chỉ tiêu tài chính được tính toán dựa trên các Doanh nghiệp trong ngành và chi tiết tình hình sản xuất, kinh doanh của các nhóm ngành.
Bao gồm 2 phần chính là: Biến động ngànhVốn hóa
Biến động ngành:
Bảng tăng giảm ngành và tỷ trọng vốn hóa
Chart giá trị ngành cùng định giá
  • Chênh lệch: Biến động từ nhỏ nhất đến lớn nhất của chỉ số trong kỳ được chọn
  • Trung bình: Giá trị trung bình trong kỳ được chọn
  • Hiện tại: Giá trị hiện tại của chỉ số
Vốn hóa:
  • Pie chart về tỉ trọng vốn hóa ngành
Báo cáo ngành:
  • Ngày công bố
  • CT phát hành
  • Ngành
  • Tiêu đề báo cáo
Last modified 10mo ago