Đồ thị dạng thời gian

Đồ thị thời gian là dạng đồ thị được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Đây cũng là dạng đồ thị được áp dụng mặc định khi người dùng bắt đầu vẽ biểu đồ, khoảng thời gian hiển thị mặc định là 5 năm (5Y), tần suất hiển thị mặc định là Hàng ngày

(1) Tùy chỉnh khoảng thời gian

Người dùng có thể tự chọn khoảng thời gian để hiển thị biểu đồ. Ví dụ ô Từ chọn 10/02/2022, ô Đến chọn 30/3/2023, biểu đồ sẽ hiển thị từ ngày 10/02/2022 đến ngày 30/3/2023

(2) Chọn nhanh khoảng thời gian của Biểu đồ.

Người dùng có thể chọn vẽ biểu đồ trong khoảng thời gian: 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm, tất cả dữ liệu quá khứ, từ đầu tháng cho đến thời điểm hiện tại (MTD), từ đầu quý cho đến thời điểm hiện tại (QTD), từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại (YTD).

(3) Chọn tần suất của dữ liệu vẽ biểu đồ

Người dùng có thể chọn tần suất của dữ liệu để vẽ lên biểu đồ, bao gồm: Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Ví dụ người dùng chọn vẽ giá đóng cửa điều chỉnh của cổ phiếu, tần suất mặc định là Hàng ngày, biểu đồ sẽ hiển thị dữ liệu giá của tất cả các ngày có giao dịch. Khi đối tần suất sang Hàng tháng, biểu đồ sẽ được vẽ dựa theo dữ liệu giao dịch lấy tại ngày cuối cùng của tháng đó. Chức năng này hữu dụng khi người dùng vẽ kết hợp các chỉ tiêu có tần suất khác nhau.

Last updated