F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Đã xem gần đây

Mục Đã xem gần đây
lưu lại lịch sử sử dụng FiinPro-X của người dùng, giúp người dùng truy cập nhanh lại các tính năng đã sử dụng trước đó.
Hình 1. Giao diện tính năng Đã xem gần đây
Lưu ý: Các cụm tính năng chính được viết tắt để thuận tiện trong cách hiển thị. Cụ thể:
COR - Corporate: Doanh nghiệp
SEC - Sector: Ngành
MAR - Market: Thị trường
TOOL - TOOL: Công cụ
Last modified 10mo ago