Tổng quan

Màn hình Tổng quan sơ cấp cung cấp góc nhìn tổng thể về thị trường phát hành TPDN.

1. Top 20 TCPH theo Giá trị Trái Phiếu

Dữ liệu tổng hợp liên tục theo từng đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bao gồm thị trường TPDN Riêng Lẻ lẫn Niêm Yết. Số liệu được tính toán tổng hợp theo từng TCPH, và hiển thị theo Top 20 TCPH có giá trị phát hành lớn nhất trong kỳ được chọn.

Các thông tin được hiển thị thêm bao gồm Kỳ hạn BQ và Coupon BQ, được tính trung bình theo tỷ trọng GTPH của từng đợt Trái phiếu. Thông tin sẽ cung cấp cho người dùng xu hướng chung của thị trường và của từng TCPH riêng biệt.

Người dùng cũng có thể lọc TCPH theo từng Ngành riêng biệt (như Bất Động Sản, Ngân hàng...) để tìm ra TOP 20 TCPH Trái Phiếu theo từng ngành nghề.

Đối với mục Lưu hành, sẽ thống kê toàn bộ giá trị Trái Phiếu còn lưu hành (sau khi điều chỉnh giá trị đáo hạn, mua lại của từng tổ chức), để tính toán số lượng lưu hành còn lại của từng Tổ chức. Dữ liệu có thể xem theo ngày cũng như sàng lọc theo Ngành nghề.

2. Giá trị Trái phiếu Phát hành

Tính giá trị phát hành trái phiếu của toàn thị trường TPDN và phân tách theo Phương thức phát hành cùng Tài sản Đảm bảo.

3. Kế hoạch phát hành

Cung cấp dữ liệu về các TPDN sẽ được phát hành trong thời gian tới.

4. Giá trị Trái phiếu Lưu hành

Dữ liệu tổng hợp về thị trường TPDN bao gồm các hoạt động Đáo hạn, Phát hành và Mua lại của toàn thị trường, từng nhóm ngành.

Số lưu hành cuối kỳ được tính bằng Số lưu hành đầu kỳ + Số phát hành - Số Đáo hạn và Số Mua lại.

Để nhìn rõ hơn xu hướng của từng hoạt động, người dùng có thể bỏ chọn tất cả và lựa chọn từng nhóm như Mua lại hoặc Đáo hạn như sau:

5. Trái phiếu trả chậm gốc, lãi theo ngành

Đồ thị giúp người dùng dễ dàng nhìn thấy xu hướng về hoạt động trả chậm lãi hoặc gốc của từng nhóm ngành khác nhau.

6. Dòng tiền phải trả từ Trái Phiếu dự kiến

Đồ thị dòng tiền của ngành/toàn thị trường được tổng hợp từ dòng tiền của gần 8000 mã Trái Phiếu trên thị trường bao gồm dòng tiền của Gốc và lãi phải trả của từng mã để tổng hợp lên dòng tiền của toàn ngành/thị trường.

Người dùng có thể xem theo Tổng (Gốc + Lãi) hoặc xem riêng Gốc, riêng Lãi.

Last updated