Mô hình kinh doanh

Phân tích mô hình kinh doanh, thị phần và cơ cấu chi phí

Tính năng mới của hệ thống FiinX, bên cạnh việc cung cấp các thông tin về Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, với Mô hình kinh doanh FiinX cung cấp thêm dữ liệu phân tích chuyên sâu về mô hình kinh doanh, thị phần.

Đặc biệt với mỗi một ngành nghề đặc thù (Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm), FiinX sẽ cho người dùng những góc nhìn khác nhau phù hợp với tính chất của từng ngành.

Last updated