F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Cài đặt

  1. 1.
    Cài đặt chung: Người dùng có thể thay đổi cài đặt chung của hệ thống, bao gồm:
  • Ngôn ngữ hệ thống : bao gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh
  • Cỡ chữ : Nhỏ, Vừa và Lớn
2. Cài đặt hồ sơ: Người dùng có thể thay đổi thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu đồng thời Đăng ký Gia hạn hoặc Nâng cấp tài khoản.
Hình 2: Giao diện Cài đặt hồ sơ người dùng
Last modified 10mo ago