Cài đặt

  1. Cài đặt chung: Người dùng có thể thay đổi cài đặt chung của hệ thống, bao gồm:

  • Ngôn ngữ hệ thống : bao gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh

  • Cỡ chữ : Nhỏ, Vừa và Lớn

2. Cài đặt hồ sơ: Người dùng có thể thay đổi thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu đồng thời Đăng ký Gia hạn hoặc Nâng cấp tài khoản.

Last updated