F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K
Comment on page

Tài khóa

Cung cấp dữ liệu về Ngân sách nhà nước
Bao gồm 2 phần chính:
+ Phần dữ liệu: Thu chi ngân sách nhà nước và Vốn đầu tư toàn xã hội.
+ Phần biểu đồ: Cơ cấu thi chi Ngân sách nhà nước và Cơ cấu Vốn đầu tư toàn xã hội.
Last modified 7mo ago