Tài khóa

Cung cấp dữ liệu về Ngân sách nhà nước

Bao gồm 2 phần chính:

+ Phần dữ liệu: Thu chi ngân sách nhà nước và Vốn đầu tư toàn xã hội.

+ Phần biểu đồ: Cơ cấu thi chi Ngân sách nhà nước và Cơ cấu Vốn đầu tư toàn xã hội.

Last updated