Tài liệu cổ đông

Tổng hợp BCTC và tài liệu cổ đông của doanh nghiệp

Tổng hợp Báo cáo tài chính và báo cáo công bố thông tin của các doanh nghiệp, có thể tìm báo cáo theo khoảng thời gian và tải tài liệu gốc.

Tại đây người dùng có thể sử dụng công cụ lọc để tìm các thông tin về cổ đông từ các loại báo cáo mà công ty chủ quản công bố.

Last updated