Đồ thị

Đồ thị - Finanical Chart là một công cụ không chỉ giúp người dùng dễ dàng trực quan hóa dữ liệu thành dạng đồ thị khác nhau, mà sản phẩm được xây dựng với mục tiêu là công cụ của người dùng sử dụng để tìm kiếm ý tưởng trong hoạt động đầu tư và phân tích.

Việc xây dựng tính năng cho phép người dùng trực quan hóa mọi loại chỉ số từ Vĩ mô, Doanh nghiệp, Trái phiếu, Chỉ số ngành, Cổ phiếu.... trong một biểu đồ, sẽ giúp việc tìm kiếm tính tương quan, hay xác định một xu hướng của một nhóm ngành, chỉ số, thị trường trở nên dễ dàng và trực quan hóa hơn rất nhiều.

Tính năng đặc biệt nhất của Financial Chart, bao gồm việc cho phép người dùng tự xây dựng chỉ số dựa trên công thức của chính mình, và chỉ số có thể tính theo nhóm tối đa 3000 doanh nghiệp, giúp người dùng có góc nhìn rộng hơn, để xác thực thông tin dễ dàng hơn.

Last updated