Thống kê thị trường

Dữ liệu giao dịch lịch sử của chỉ số và rổ cổ phiếu thuộc chỉ số

Tính năng thống kê dữ liệu giao dịch của chỉ số và rổ cổ phiếu thuộc chỉ số đang xem. Người dùng chọn "Tổng quan" để xem dữ liệu của chỉ số và chọn "Chi tiết" để xem dữ liệu của cổ phiếu thuộc chỉ số đó.

Bằng cách click vào nút “Xuất Excel”, có thể trích xuất được các dữ liệu thống kê thị trường cuối ngày, bao gồm:

- Lịch sử giá

- Giao dịch Nước ngoài

- Thống kê đặt lệnh

- Giao dịch Tự doanh

- GTGD phân theo loại NĐT

Last updated