Đồ thị dạng chủ thể

Đồ thị dạng chủ thể được dùng để so sánh giá trị của các chỉ tiêu tại 1 thời điểm nhất định. Các chỉ tiêu được vẽ tại thời điểm mới nhất có dữ liệu, loại biểu đồ mặc định là biểu đồ cột.

(1) Thời điểm của dữ liệu

Nếu người dùng chọn chỉ tiêu có tần suất là ngày, ở dưới mỗi chỉ tiêu sẽ hiển thị Lịch để người dùng chọn thời điểm lấy dữ liệu

Đối với chỉ tiêu có tần suất là tháng, quý, năm, người dùng chọn các chỉ tiêu thời gian tương ứng để vẽ biểu đồ

(2) Xem theo kỳ mới nhất

Để chuyển biểu đồ về thời điểm có dữ liệu mới nhất, người dùng có thể ấn Xem theo kỳ mới nhất ở góc trái của Màn vẽ biểu đồ

(3) Định dạng trục X

Để sửa tên cho chỉ tiêu trên biểu đồ, người dùng ấn vào biểu tượng bút chì bên cạnh Tiêu đề trục X và sửa tên. Tên sau khi sửa ở Tiêu đề trục X sẽ được áp dụng cho cho tên của chỉ tiêu trên biểu đồ

Last updated