Dữ liệu giao dịch

Cung cấp dữ liệu giao dịch của cổ phiếu và chỉ số

Tính năng cung cấp dữ liệu giao dịch của cổ phiếu, chỉ số và ngành theo ngày. Để tìm kiếm dữ liệu của công ty, người dùng lựa chọn "Công ty" ở phía trên màn hình; và tương tự, để tìm kiếm dữ liệu của chỉ số và ngành, người dùng lựa chọn "Chỉ số & Ngành":

Các bước thực hiện:

1. Chọn các mã cổ phiếu từ Cổ phiếu hoặc Nhóm cổ phiếu (Ngành, Sàn, Danh mục)

2. Tick chọn các mã cổ phiếu trong Các mục đã chọn

3. Chọn và thêm các chỉ số từ Chỉ số/Biểu mẫu

4. Chọn các lựa chọn xuất file:

  • Gộp mã trong 1 file: Tất cả dữ liệu sẽ được bao gồm trong một trang của một file excel. FiinPro-X cung cấp cách gộp và hiện thị dữ liệu theo 3 cách: Nhóm theo ngày (cách thể hiện cũ của FiinPro), Nhóm theo công ty, Nhóm theo chỉ số; cụ thể như dưới đây:

+ Với cách hiển thị "Nhóm theo ngày", dữ liệu sẽ được trình bày như sau:

+ Với cách hiển thị "Nhóm theo công ty", dữ liệu sẽ được trình bày như sau:

+ Với cách hiển thị "Nhóm theo chỉ số", dữ liệu sẽ được trình bày như sau:

  • Tách từng file theo mã: Mỗi mã chứng khoán sẽ được xuất ra 1 file riêng biệt và được thể hiện dữ liệu như dưới đây:

5. Chọn nút “Xuất excel”

6. Bằng cách chọn “Lưu ”, tất cả các mã chứng khoán và chỉ số được chọn sẽ được lưu trong thư mục Biểu mẫu và sử dụng nhanh cho các lần xuất dữ liệu sau.

Last updated