F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Chi phí hoạt động

Cấu trúc chi phí hoạt động
Thống kê doanh thu và chi phí hoạt động của từng doanh nghiệp, trong đó tập trung vào việc phân tách cấu trúc và tăng trưởng chi phí của doanh nghiệp gồm Chi phí nguyên vật liệu, Chi phí nhân công, Chi phí khấu hao,...
Bao gồm 4 phần chính là: Doanh thu và chi phí hoạt động, cấu trúc chi phí, Tăng trưởng và Thông số cụ thể.
Doanh thu và chi phí hoạt động:
  • Chi phí hoạt động
  • Doanh thu
  • Chi phí/ doanh thu
Cấu trúc chi phí:
  • Các dạng chi phí
Tăng trưởng:
  • Chi phí nguyên vật liệu
  • Chi phí nhân công
Thông số cụ thể:
  • Chi phí nguyên vật liệu
  • Chi phí nhân công
  • Chi phí khấu hao tài sản cố định
  • Chi phí dịch vụ mua ngoài
Last modified 1yr ago