Cụm Kinh tế vĩ mô

Cụm tính năngTính năngMô tả

Sự kiện

Tổng hợp sự kiện Vĩ mô trong nước và thế giới

Tin tức & Báo cáo

Tổng hợp các tin tức và báo cáo về tình hình Vĩ Mô

GDP

Cung cấp dữ liệu về GDP theo từng nhóm ngành

Cung cấp dữ liệu về GDP theo từng tỉnh thành

Cung cấp dữ liệu về GDP theo phương pháp chi tiêu

CPI & Lạm phát

Cung cấp dữ liệu về CPI và Lạm phát

Xuất nhập khẩu

Cung cấp dữ liệu chung về Xuất nhập khẩu

Cung cấp dữ liệu về Xuất nhập khẩu theo từng mặt hàng

Cung cấp dữ liệu về Xuất nhập khẩu theo từng quốc gia

FDI

Cung cấp dữ liệu đầu tư FDI của các quốc gia

Cán cân thanh toán

Cung cấp dữ liệu về Cán cân thanh toán trong nước

Chính sách tiền tệ

Cung cấp dữ liệu về hoạt động của thị trường mở

Cung cấp dữ liệu về cung tiền tín dụng M2

Cung cấp dữ liệu tỷ giá

Cung cấp dữ liệu lãi suất huy động của các Ngân hàng

Tài khóa

Cung cấp dữ liệu về Ngân sách nhà nước

Sản xuất & Tiêu thụ

Cung cấp dữ liệu về sản xuất chung hoặc phân theo từng chỉ số sản xuất

Cung cấp dữ liệu tiêu thụ của các nhóm ngành: Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú ...

Last updated