F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Menu

Hệ thống FiinPro-X bao gồm thanh menu ngang (Navigation Bar) .
Menu ngang ( Navigation Bar) : Hiển thị và cho phép truy cập các Component thuộc 1 Main Function. Phía dưới menu ngang là các tính năng phân cấp chia theo level.
Hình 1. Menu ngang 3 cấp tính năng
Last modified 10mo ago