Menu

Hệ thống FiinPro-X bao gồm thanh menu ngang (Navigation Bar) .

Menu ngang ( Navigation Bar) : Hiển thị và cho phép truy cập các Component thuộc 1 Main Function. Phía dưới menu ngang là các tính năng phân cấp chia theo level.

Last updated