Biểu đồ Phân tán

Scatter Chart

Biểu đồ phân tán

Biểu đồ phân tán (scatter plot) là một loại biểu đồ thống kê được sử dụng để hiển thị mối quan hệ giữa hai biến số định lượng (numeric variables) trên một hệ trục tọa độ. Biểu đồ phân tán cho phép chúng ta quan sát mẫu dữ liệu và xác định một mối quan hệ giữa hai biến số, nếu có, bằng cách hiển thị điểm dữ liệu trên đồ thị.

Trên biểu đồ phân tán, mỗi điểm dữ liệu được biểu thị trên hệ trục tọa độ bằng một điểm. Trục ngang thường biểu thị biến số độc lập, còn trục dọc thường biểu thị biến số phụ thuộc. Nếu có mối quan hệ giữa hai biến số, chúng ta sẽ thấy các điểm dữ liệu được tập trung gần nhau hoặc theo một hình dạng nhất định trên đồ thị. Biểu đồ phân tán cũng cho phép phát hiện các giá trị ngoại lai (outlier) và phân bố của dữ liệu.

Các tính năng của Biểu đồ phân tán

1. Lựa chọn Công ty và Nhóm công ty

Phần lựa chọn người dùng có thể chọn lên tới 500 doanh nghiệp để thể hiện trên tính năng Biểu đồ phân tán.

Người dùng có thể lựa chọn riêng lẻ từng doanh nghiệp, hoặc chọn nhóm doanh nghiệp đã được phân loại sẵn theo Danh mục của người dùng, theo chỉ số hoặc nhóm ngành.

Đối với việc chọn theo nhóm, sau khi lựa chọn nhóm doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí sàng lọc, người dùng có thể sàng lọc lần nữa theo hai tiêu chí là Sàn niêm yết và Quy mô Vốn hóa

Sau khi chọn xong các doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu, người dùng chọn toàn bộ hoặc một phần danh sách cuối cùng, và bấm Áp dụng.

2. Các loại Biểu mẫu được lưu

Lựa chọn biểu mẫu cho phép tải về các biểu mẫu đã được cấu hình trước đó.

Hệ thống cho phép thay đổi tên, xóa hoặc sao chép biểu mẫu đã lưu.

3. Danh sách các mã cổ phiếu được chọn

Các mã cổ phiếu được lựa chọn ở bước (1) sẽ hiện tại đây, người dùng có thể xóa bớt các cổ phiếu đã lựa chọn tại đây.

Nếu người dùng chọn doanh nghiệp thủ công (không theo nhóm) khi đó mỗi doanh nghiệp sẽ có màu sắc riêng. Tuy nhiên nếu người dùng chọn theo nhóm, màu sắc sẽ được xác định theo nhóm doanh nghiệp đã chọn.

4. Loại biểu đồ phân tán

Hiện trên FiinPro-X có hai loại biểu đồ phân tán là loại theo Mốc thời gian và loại theo Chuỗi thời gian.

Mốc thời gian: là dạng đồ thị phân tán hiển thị tương quan mỗi doanh nghiệp là 1 điểm trên đồ thị, gồm hai chỉ số được chọn tại trục X và trục Y

Chuỗi thời gian: là loại đồ thị phân tán tương tự như Mốc thời gian, tuy nhiên thay vì chỉ hiển thị 1 điểm, mỗi một doanh nghiệp sẽ có nhiều điểm khác nhau để hiển thị, mỗi một điểm tương ứng với một mốc thời gian trong quá khứ của doanh nghiệp nằm trong khoảng thời gian người dùng đã chọn.

Ý nghĩa của đồ thị chuỗi thời gian cho phép người dùng nhìn rõ mối tương quan về hai chỉ số của một doanh nghiệp, nhóm ngành, không chỉ phán ánh tại một thời điểm, mà bao gồm cả chuỗi nhiều thời điểm trong quá khứ. Cách thể hiện trên, sẽ giúp người dùng phân tích rõ hơn về đặc điểm của một doanh nghiệp khi nhìn về tương lai, dựa trên một chuỗi khoảng thời gian trước đó.

5. Thông số trục X

Danh sách những chỉ số có thể hiển thị trên trục X, tương đồng với các tính năng đã có trên hệ thống như Sàng lọc thông minh, Tìm kiếm dữ liệu.

Sau khi lựa chọn chỉ tiêu cần thể hiện, người dùng tiếp tục chọn kỳ thời gian để hiện giá trị chỉ số tại thời điểm của kỳ thời gian đó.

6. Thông số trục Y

Danh sách những chỉ số có thể hiển thị trên trục Y, tương đồng với các tính năng đã có trên hệ thống như Sàng lọc thông minh, Tìm kiếm dữ liệu.

Sau khi lựa chọn chỉ tiêu cần thể hiện, người dùng tiếp tục chọn kỳ thời gian để hiện giá trị chỉ số tại thời điểm của kỳ thời gian đó.

7. Tùy chỉnh kích thước hiển thị của các điểm

Trong đồ thị Biểu đồ phân tán, kích thước các điểm có thể được thay đổi tùy theo nhu cầu hiển thị của người dùng.

Dựa vào nhu cầu hiển thị, người dùng có thể lựa chọn kích thước điểm (Bubble) trên đồ thị theo những chỉ số cụ thể hoặc Đồng nhất (các điểm có kích thước bằng nhau).

8.Tùy chỉnh màu sắc của các điểm

Màu sắc các điểm được lựa chọn giữa Đồng nhất và Theo nhóm.

Đồng nhất: tất cả các điểm trên đồ thị sẽ được hiển thị chung 1 màu

Theo nhóm: Mỗi nhóm sẽ được đặt riêng một mã màu. Nhóm được định nghĩa bao gồm Danh mục, Nhóm ngành, Nhóm chỉ số. Thể hiện màu theo nhóm giúp người dùng dễ dàng phân biệt được xu hướng tương quan của từng nhóm chỉ số theo nhóm doanh nghiệp.

9. Khôi phục về tùy chỉnh

Các chỉ số được khôi phục về cài đặt gốc để người dùng tạo đồ thị mới.

10. Giao diện biểu đồ

Đồ thị được xây dựng dựa trên hai trục tung (y) và trục hoành (x) tương ứng với hai giá trị được chọn ở bảng cấu hình.

Last updated