Công thức tùy chỉnh

Công thức tùy chỉnh sẽ cho phép người dùng tính toán và tùy chỉnh công thức Tài chính theo cách tính toán bất kỳ.

  1. Lựa chọn Doanh nghiệp cần tính chỉ tiêu

Các Doanh nghiệp được chọn sẽ hiện ở mục (1).

  1. Lựa chọn chỉ tiêu

(1) Tìm kiếm chỉ tiêu cần tính toán

(2) Khu vực hiển thị các chỉ tiêu đã chọn.

Mỗi một chỉ tiêu được lựa chọn, hệ thống sẽ tính Tổng giá trị của chỉ tiêu đó dựa trên nhóm Doanh nghiệp đã chọn.

Ví dụ người dùng chọn chỉ tiêu Nợ cần chú ý, Nợ dưới tiêu chuẩn, hệ thống lần lượt sẽ tính tổng Nợ cần chú ý của Tất cả các doanh nghiệp đã chọn, sau đó tính tổng Nợ dưới tiêu chuẩn của Tất cả các doanh nghiệp đã chọn. Với mỗi tiêu chí sẽ gán giá trị A, B, C... tương đương từng Tổng về giá trị của từng chỉ số riêng biệt.

  1. Xây dựng công thức

Sau khi đã gán các chỉ số A, B, C.... ở mục số (4) sẽ xuất hiện công thức mặc định là tổng của các biến A + B + C + D. Tùy theo nhu cầu của người dùng có thể chỉnh sửa công thức mặc định với các công thức hỗ trợ như + - * / hay đóng mở ngoặc ().

Ví dụ (A+B+C)/D hay A/B + C/D

Sau khi xây dựng xong công thức, người dùng kiểm tra lại đơn vị hiển thị là VND, Lần hay % và bấm hoàn thành.

Last updated