F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Báo cáo tài chính

Dữ liệu BCTC của doanh nghiệp
Tổng hợp các Báo cáo tài chính của donah nghiệp
Dữ liệu Tài chính:
1. Chọn mẫu Báo cáo tài chính
2. Chọn Xem theo Năm, Quý, 6 tháng, 9 tháng
3. Chọn Số kỳ hiển thị trên bảng số liệu
4. Chọn Năm gần nhất để hiển thị số liệu
5. Chọn Loại Báo cáo Hợp nhất hay Báo cáo Công ty mẹ
6. Chọn Tiền tệ: VNĐ hay USD
7. Chọn Đơn vị: Tỷ hay Triệu
Last modified 1yr ago