Cơ cấu sở hữu

Cấu trúc sở hữu và dữ liệu giao dịch nội bộ

Thống kê cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm số cố phần và tỷ lệ sở hữu của các Cổ đông lớn, Ban lãnh đạo

Thống kê Giao dịch của lãnh đạo và Giao dịch nội bộ; Vốn điều lệ và vốn góp của các công ty con, công ty liên doanh

Người dùng cho thể xem theo Cổ đông lớn, Ban lãnh đạo, Công ty con, Liên doanhGD nội bộ:

Đối với Cổ đông lớn:

  • Có bảng cấu trúc cổ đông cho thấy tỉ lệ phần trăm sở hữu của các cổ đông

  • Bảng GD mới nhất bên phải cung cấp thông tin về các cổ đông, số cổ phần, % sở hữu, ngày cập nhật, khối lượng giao dịch, Giá trị dự kiến và ngày giao dịch.

Đối với Ban lãnh đạo gồm

  • Tương tự nhiên với Cổ đông lớn nhưng ở đây chỉ thống kê giao dịch của ban lãnh đạo

Đối với Công ty con gồm:

  • Bảng thống kê thông tin về công ty con bao gồm: Tên, mã CP, Trạng thái niêm yết, Vốn điều lệ, vốn góp, % CP đang nắm giữ.

Đối với Liên doanh:

  • Bảng thống kê thông tin về công ty con bao gồm: Tên, mã CP, Trạng thái niêm yết, Vốn điều lệ, vốn góp, % CP đang nắm giữ.

Đối với GD nội bộ:

  • Bảng giao dịch nội bộ cung cấp cho User thông tin giao dịch của BLĐ và người liên quan cùng cổ đông tổ chức.

  • Bảng phân tách giá trị giao dịch cho thấy khối lượng mua mà khối lượng bán cùng đường giá trị ròng.

Last updated