Sự kiện

Tổng hợp sự kiện doanh nghiệp

Tổng hợp các sự kiện về các doanh nghiệp trong cùng ngành

Người dùng sẽ nhận được một giao diện về lịch để được thông báo các sự kiện xoay quanh cổ phiếu hay công ty:

  • Cổ tức bằng tiền

  • Cổ tức bằng cổ phiếu

  • Kết quả kinh doanh năm

  • Kết quả kinh doanh quý

  • Phát hành cổ phiếu

  • Niêm yết

  • Đại hội cổ đông

  • ĐHCĐ bất thường

  • Họp hội đồng quản trị

Bên cạnh đó còn có bảng sự kiện theo dạng thông tin, cung cấp ngày sảy ra sự kiện, mã CP, thông tin liên quan đến mã CP.

Last updated