Cung tiền - Tín dụng

Cung cấp dữ liệu về cung tiền tín dụng M2

Bao gồm các phần thông tin: Cung tiền & Dư nợ tín dụng, Đóng góp vào tăng trưởng tín dụng, Tăng trưởng các chỉ tiêu cung tiền & tín dụng và Tăng trưởng cung tiền & Tín dụng qua các năm.

Last updated