Thép

Cung cấp các dữ liệu tổng quan về ngành thép: Tin tức và báo cáo, Sản xuất và tiêu thụ thép, Sản lượng tồn kho và xuất khẩu thép của các doanh nghiệp trong Hiệp hội thép.

Ngoài ra, dữ liệu ngành thép còn cung cấp thông tin chi tiết: Thép xây dựng, thép ống, tôn mạ, thép cán, giá thép của từng doanh nghiệp cụ thể.

Cung cấp dữ liệu chi tiết về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ và sản lượng tồn kho của thép xây dựng theo từng doanh nghiệp. Sản lượng tiêu thụ chia theo từng miền.

Last updated