Xếp hạng cổ phiếu

Xếp hạng các công ty trong ngành

So sánh các doanh nghiệp cùng ngành thông qua các chỉ tiêu xếp hạng về vốn hóa, giá trị, tăng trưởng và động lượng. Các chỉ tiêu này được đánh giá bởi các bộ chỉ số riêng, từ đó cho ra điểm xếp hạng đối với mỗi doanh nghiệp trong ngành.

Xếp hạng cổ phiếu trong ngành:

  • Công ty

  • Sàn

  • Ngành

  • Vốn hóa

  • Xếp hạng: giá trị, tăng trưởng, động lượng, VQM

Bộ xếp hạng trên được sử dụng chung phương pháp luận cùng bộ xếp hạng trong sản phẩm FiinTrade, vui lòng xem thêm thông tin tại mục Phương pháp luận để hiểu rõ về cách thức xếp hạng.

Last updated