Phân tích tài chính

Phân tích ngành thông qua các chỉ số tài chính

FiinPro-X phân tích năng lực tài chính của tất cả các ngành thông qua các bộ chỉ tiêu khác nhau.

Đối với nhóm Ngân hàng, người dùng có thể phân tích năng lực của toàn ngành thông qua các chỉ tiêu Chất lượng tài sản, Cơ cấu vốn và thanh khoản, Lợi nhuận và hiệu quả.

Đối với các nhóm ngành khác, người dùng có thể đánh giá ngành thông qua các chỉ số về thanh toán, tăng trưởng, dòng tiền, khả năng sinh lời,...

Dư nợ theo ngành:

 • Thương mại

 • Nông nghiệp và Lâm nghiệp

 • Sản xuất

 • Xây dựng

 • Dịch vụ cộng đồng và Cá nhân

 • Kho bãi, Vận tải, Viễn thông

 • Giáo dục và Đào tạo

 • Bất động sản và Tư vấn

 • Khách sạn và Nhà hàng

 • Các ngành khác

Cơ cấu khoản vay:

 • Dịch vụ cộng đồng và cá nhân

 • Sản xuất

 • Thương mại Xây dựng

 • Bất động sản và Tư vấn

 • Các ngành khác

Cơ cấu khoản vay theo ngành thương mại:

 • Pie chart của các ngân hàng

Giá trị danh mục trái phiếu:

 • Trái phiếu chính phủ

 • Trái phiếu tổ chức

 • Trái phiếu doanh nghiệp

 • Tăng trưởng giá trị danh mục

Tổng dư nợ:

 • Nợ xấu

 • Nợ cần chú ý

Khả năng thanh toán nợ xấu:

 • NPL

 • NPL+SML

Last updated