F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Tỷ giá

Cung cấp dữ liệu về tỷ giá của các ngoại tệ: Tỷ giá tự do, Tỷ giá Ngân hàng Nhà Nước hoặc Tỷ giá Vietcombank
Lưu ý:
  • Thay đổi dữ liệu hiển thị theo Hàng ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng.
  • Thêm dữ liệu hiển thị trên biểu đồ thay đổi về tỷ giá bằng cách tích vào dữ liệu phía Tỷ giá.
Last modified 10mo ago