Sản xuất

Cung cấp dữ liệu về sản xuất chung hoặc phân theo từng chỉ số sản xuất cụ thể như: IIP (Chỉ số sản xuất Công nghiệp), IIC (Chỉ số tiêu thụ toàn ngành CN chế biến, chế tạo), III (Chỉ số tồn kho toàn ngành CN chế biến, chế tạo)

Last updated