Màn hình chính

Một màn hình chính của FiinPro-X nằm dưới thanh HeaderMenu ngang , bao gồm các thành phần chính như sau:

  1. Ô tìm kiếm : Tùy thuộc vào từng cụm tính năng, ô tìm kiếm có thể là các loại chứng khoán, các cụm chỉ số và ngành

  2. Dải dữ liệu realtime của loại chứng khoán đang tìm kiếm

  3. Màn hiển thị dữ liệu và công cụ: Bao gồm các Components đó có thể là Bảng dữ liệu, Bảng thông tin, Bảng tin tức và báo cáo, Biểu đồ, Bộ lọc thông tin...

Tải về: Đối với Bảng dữ liệu, Tải về dưới dạng Excel và Tải về dạng Ảnh đối với Biểu đồ.

Last updated