F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Màn hình chính

Một màn hình chính của FiinPro-X nằm dưới thanh HeaderMenu ngang , bao gồm các thành phần chính như sau:
  1. 1.
    Ô tìm kiếm : Tùy thuộc vào từng cụm tính năng, ô tìm kiếm có thể là các loại chứng khoán, các cụm chỉ số và ngành
  2. 2.
    Dải dữ liệu realtime của loại chứng khoán đang tìm kiếm
  3. 3.
    Màn hiển thị dữ liệu và công cụ: Bao gồm các Components đó có thể là Bảng dữ liệu, Bảng thông tin, Bảng tin tức và báo cáo, Biểu đồ, Bộ lọc thông tin...
Hình 1. Màn hính chính của FiinX
Mỗi Component sẽ được gắn với action Phóng to toàn màn hình
, và action Tải xuống
được áp dụng với các component là Bảng dữ liệu và Biểu đồ.
Hình 2. Bảng dữ liệu
HÌnh 3. Biểu đồ
Tải về: Đối với Bảng dữ liệu, Tải về dưới dạng Excel và Tải về dạng Ảnh đối với Biểu đồ.
Hình 4. Bảng dữ liệu trong File tải về
Hình 5. File ảnh tải về
Last modified 11mo ago