Trái phiếu Doanh nghiệp

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG BOND PORTAL

  • Đánh giá chất lượng nhà phát hành

  • Theo dõi các giao dịch sơ cấp trên HNX, trái phiếu phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ

  • Phân tích đầu tư, phân tích rủi ro

  • Quản trị danh mục trái phiếu, quản trị danh mục nói chung

  • Giải quyết được “pain point” của Nhà đầu tư: Khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, chênh lệch tín dụng (credit spread), lợi tức (yield), sự kiện tín dụng trong công tác quản trị rủi ro, khó khăn trong đánh giá & định giá trái phiếu, vv

Tổng quan:

Hệ thống Thông tin toàn diện Phân tích TPDN Việt Nam : Quản lý dữ liệu của +1,000 Tổ chức phát hành với hơn +8,000 mã trái phiếu, +30 đường lãi suất tiêu chuẩn được theo dõi và cập nhật liên tục.

Trái phiếu Doanh nghiệp bao gồm:

• Dữ liệu thị trường Sơ cấp

• Dữ liệu thị trường Thứ cấp

• Thông tin Tổ chức phát hành

Công cụ phân tích chuyên sâu:

• Định giá Trái phiếu

Danh sách Trái phiếu:

• Tổng hợp Trái phiếu

Last updated