Giao dịch nội bộ

Dữ liệu giao dịch nội bộ

Thống kê giao dịch nội bộ của từng doanh nghiệp. Người dùng có thể tìm thống kê giao dịch theo thời gian, mã chứng khoán và trạng thái giao dịch.

User có thể thao tác các tính năng cơ bản bao gồm:

  • Lọc loại giao dịch: Mua hoặc bán

  • Lọc và tìm kiếm mã chứng khoán

  • Lọc các trạng thái của giao dịch

  • Lọc tên người thực hiện

  • Tìm các giao dịch trong khoảng thời gian cố định.

Last updated