Case study

Case study 1: Làm sao xem được tổ chức phát hành nào đang phát hành nhiều nhất?

  1. Vào Thị trường thứ cấp >> Thống kê giao dịch >> Sắp xếp cột Tổng giá trị giao dịch từ trên xuống

  2. Sau khi sắp xếp, có thể nhìn thấy cả riêng lẻ và phát hành ra công chúng thì BID12203 đang mà mã trái phiếu có tổng GT giao dịch lớn nhất.

  3. Hoặc người dùng có thể xem luôn ở bảng bên góc phải màn hình, có thể thấy BID đang có khối lượng giao dịch lớn nhất

  1. Vào tab Trái phiếu >> Trái phiếu doanh nghiệp >> Thông tin trái phiếu

  1. Xem thêm giá bẩn, giá sạch, YTM bằng chart

Last updated