F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Tổ chức phát hành

Cung cấp dữ liệu tổng quan của các tổ chức phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp bao gồm:
TPDN Phát hành
Giá trị TPDN lưu hành
TPDN lưu hành theo kỳ hạn và Coupon
Dòng tiền phải trả TPDN (dự kiến)
Tổ chức phát hành có tổng quan phát hành của hệ sinh thái của 1 tổ chức:
• Bao gồm các mã trái phiếu, các cty con, các cty liên quan, cty liên quan đến VCSH, tăng giảm lưu hành, cấu trúc nợ của tổ chức phát hành, dòng tiền phải trả của tổ chức PH, chỉ ra vào tháng nào tổ chức sẽ gặp áp lực trả nợ.
• Coupon trung bình của issuer đang phát hành
• Kỳ hạn trung bình của coupon
Giá trị TPDN lưu hành
Giá trị TPDN lưu hành theo kỳ hạn và Coupon
Dòng tiền phải trả TPDN (dự kiến)
Last modified 6d ago