Tổ chức phát hành

Cung cấp dữ liệu tổng quan của các tổ chức phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp bao gồm:

Tổ chức phát hành có tổng quan phát hành của hệ sinh thái của 1 tổ chức:

• Bao gồm các mã trái phiếu, các cty con, các cty liên quan, cty liên quan đến VCSH, tăng giảm lưu hành, cấu trúc nợ của tổ chức phát hành, dòng tiền phải trả của tổ chức PH, chỉ ra vào tháng nào tổ chức sẽ gặp áp lực trả nợ.

• Coupon trung bình của issuer đang phát hành

• Kỳ hạn trung bình của coupon

Last updated