Dữ liệu chỉ số & ngành

Cung cấp dữ liệu về chỉ số và ngành

Tính năng Tìm kiếm dữ liệu chỉ số & ngành cho phép tìm kiếm và trích xuất dữ liệu của Chỉ số và ngành thành file excel.

Các bước thực hiện:

1. Mở chức năng Tìm kiếm dữ liệu, chọn Dữ liệu Chỉ số & Ngành

2. Chọn chỉ số và ngành ở bộ filter

3. Chọn và thêm chỉ số từ Chỉ số/ Biểu mẫu

4. Chọn nút “Tải dữ liệu”=> Dữ liệu sẽ hiển thị lên bảng dữ liệu

Lưu ý: Các quy định về chức năng cài đặt, sắp xếp dữ liệu tương tự mục Dữ liệu Doanh nghiệp, người dùng có thể tham khảo phía trên

Last updated