F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Dữ liệu chỉ số & ngành

Cung cấp dữ liệu về chỉ số và ngành
Tính năng Tìm kiếm dữ liệu chỉ số & ngành cho phép tìm kiếm và trích xuất dữ liệu của Chỉ số và ngành thành file excel.

Các bước thực hiện:

1. Mở chức năng Tìm kiếm dữ liệu, chọn Dữ liệu Chỉ số & Ngành
2. Chọn chỉ số và ngành ở bộ filter
3. Chọn và thêm chỉ số từ Chỉ số/ Biểu mẫu
4. Chọn nút “Tải dữ liệu”=> Dữ liệu sẽ hiển thị lên bảng dữ liệu
Lưu ý: Các quy định về chức năng cài đặt, sắp xếp dữ liệu tương tự mục Dữ liệu Doanh nghiệp, người dùng có thể tham khảo phía trên
Last modified 11mo ago