Tiêu thụ

Cung cấp dữ liệu tiêu thụ của các nhóm ngành: Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú ...

Dữ liệu dashboard sẽ bao gồm:

+ Thông tin về tiêu thụ nhóm ngành

+ Thông tin về mức tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa qua các năm

+ Thông tin về Tăng trưởng các chỉ tiêu tiêu thụ hàng hóa

+ Thông tin về dịch chuyển cơ cấu bán lẻ hàng hóa và Dịch vụ tiêu dùng

Last updated