F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Tiêu thụ

Cung cấp dữ liệu tiêu thụ của các nhóm ngành: Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú ...
Dữ liệu dashboard sẽ bao gồm:
+ Thông tin về tiêu thụ nhóm ngành
+ Thông tin về mức tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa qua các năm
+ Thông tin về Tăng trưởng các chỉ tiêu tiêu thụ hàng hóa
+ Thông tin về dịch chuyển cơ cấu bán lẻ hàng hóa và Dịch vụ tiêu dùng
Last modified 5mo ago