Giao dịch tự doanh

Dữ liệu giao dịch của tự doanh

Cung cấp số liệu giao dịch tự doanh theo ngành và theo từng mã cổ phiếu.

Gồm 3 bảng chính:

  • Giá trị ròng

  • Top giá trị ròng

  • Giá trị theo ngành

Last updated