F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Tin tức & Báo cáo

Tin tức và báo cáo phân tích ngành
Cung cấp các tin tức và sự kiện liên quan đến giao dịch cổ phiếu và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp theo từng ngành.
Người dùng có thể xem các loại tin tức sau:
  • Tin ngành
  • Kết quả kinh doanh
  • Giao dịch cổ phiếu
  • Tin khác (Bao gồm các tin công bố khác của doanh nghiệp trong ngành)
  • Báo cáo phân tích ngành
Last modified 11mo ago