Phái sinh trực tuyến

Dữ liệu giao dịch realtime của phái sinh

Thống kê phái sinh:

Bằng cách click vào nút “Xuất Excel”, có thể trích xuất được các dữ liệu hàng ngày của thống kê Phái sinh gồm Hợp đồng tương lai và Chứng quyền có đảm bảo, bao gồm:

- Lịch sử giá

- Giao dịch nước ngoài

- Thống kê đặt lệnh

Last updated