Q&A

  1. Bond Portal có lưu trái phiếu được phát hành quốc tế không?

    Hiện hệ thống Bond Portal có lưu các trái phiếu phát hành quốc tế, giá trị lưu hành được quy đổi sang VND tại thời điểm phát hành. Để truy cập được nội dung này, người dùng có thể xem trong mục Danh sách Trái phiếu, chọn thêm cột Tiền tệ, sắp xếp theo thứ tự giảm dần để nhìn thấy các mã trái phiếu có phát hành bằng đồng USD.

  2. Tại sao số lượng mã trái phiếu giao dịch trên bảng giá của FiinX và HNX có sự chênh lệch?

    Bảng giá của FiinX đã loại bỏ những mã trái phiếu được TCPH mua lại toàn bộ, nên có một số lượng nhỏ các mã trái phiếu chênh lệch với bảng giá trên HNX.

Last updated