Nhóm chỉ số giá

1. Giá tham chiếu

Giá được sử dụng để tham chiếu khi ngày tham chiếu không có giao dịch. Giá tham chiếu thường được lấy dựa trên giá của ngày giao dịch gần nhất.

FiinPro-X sẽ sử dụng giá tham chiếu là giá sạch, sử dụng giá sạch làm giá tham chiếu sẽ có sự khác biệt về giá tham chiếu của các đơn vị khác, tuy nhiên việc sử dụng giá sạch làm giá tham chiếu sẽ có tính chính xác cao hơn. Về cơ bản giá bẩn của trái phiếu luôn tăng, do việc lãi dồn tích hàng ngày được cộng vào, do đó việc sử dụng giá bẩn làm tham chiếu sẽ dẫn đến lợi suất đầu tư (YTM) của trái phiếu sẽ tăng một cách bị động, do giá bẩn bị giữ nguyên trong suốt thời gian không có giao dịch.

Last updated