Chi tiết chứng quyền

Dữ liệu giao dịch của chứng quyền

Cung cấp công cụ tính điểm hòa vốn và giá chứng quyền theo thời điểm, tính toán lãi/lỗ của chứng quyền tương ứng với giá chứng khoán cơ sở tại ngày đáo hạn.

Điểm hòa vốn, giá CW fair value được tính realtime, giúp NĐT đưa ra quyết định kịp thời, chính xác theo thời gian thực.

Tổng quan

Hiển thị những thông tin tổng quan về mã chứng quyền như thời gian thực hiện, tỷ lệ chuyển đổi, đơn vị phát hành... Giá chứng quyền hiển thị giá trị nhỏ hơn 0, cho biết độ sâu của giá chứng quyền quy đổi so với giá trị giao dịch trên thị trường. Tại thời điểm đáo hạn, giá trị nhỏ nhất của chứng quyền bằng 0.

Đồ thị Điểm hòa vốn

Gồm đồ thị giá trị chứng khoán cơ sở và giá điểm hòa vốn tính tại thời điểm đó. Giá điểm hòa vốn được tính theo thời gian thực và cập nhật liên tục để nhà đầu tư có thể theo dõi. Lưu ý, giá thực hiện chứng quyền được lấy theo giá trung bình giao dịch 05 phiên gần nhất trước khi chứng quyền đáo hạn.

Điểm hòa vốn = Giá thực hiện (điều chỉnh nếu có) + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi (điều chỉnh nếu có)

Last updated